VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel veri
sahipleri, “Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verilerin in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” haklarını kullanmak
ile ilgili taleplerini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer
yöntemlerle1 Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye
www.visnemadencilik.com.tr y e iletir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit etmeye yarayan
gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak
istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi aşağıda yer
alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, “adresine, bizzat
elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile
gönderebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi adına 3. kişiler tarafından Vişne Madencilik’e yapılacak
başvurularda, aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması ile birlikte konuya
ilişkin olarak düzenlenmiş vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar
adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet
ilişkisini tevsik edic